Gebruikersvoorwaarden Reviewen.nl

Laatst aangepast op 27 augustus 2021

SquidWeb biedt een open platform aan via internet waarmee recensies en ervaringen over bedrijven geplaatst kunnen worden via Reviewen.nl.

Deze Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op elk gebruik van de website Reviewen.nl.

Met het gebruik van Reviewen.nl aanvaard je gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden. Mocht je deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaarden, dan word je vriendelijk verzocht Reviewen.nl verder niet meer te gebruiken. Op het moment dat je een recensie of een ervaring op Reviewen.nl plaatst, ga je expliciet akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1. Gebruik van Reviewen.nl

 • 1.1 Via Reviewen.nl kun je recensies of ervaringen plaatsen over bedrijven.
 • 1.2 Om Reviewen.nl te kunnen gebruiken, heb je een account nodig. Hiervoor moet jij je eerst via Reviewen.nl registreren. Nadat jouw registratie is afgerond, kun je direct op jouw account inloggen en Reviewen.nl gebruiken.
 • 1.3 Je dient de toegang tot jouw account via een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dien je strikt geheim te houden. SquidWeb mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf jouw account na aanmelding met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, onder jouw leiding en toezicht gebeurt. Je bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.
 • 1.4 Om een recensie of een ervaring op Reviewen.nl te kunnen plaatsen moet je 18 jaar of ouder zijn.
 • 1.5 Via Reviewen.nl worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Je geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van Reviewen.nl. Raadpleeg de privacyverklaring van SquidWeb voor meer informatie.

Artikel 2. Hoe gaat SquidWeb om met reviews?

 • 2.1 SquidWeb informeert duidelijk over de wijze waarop recensies of ervaringen verzameld en weergeven worden.
 • 2.2 SquidWeb controleert of recensies of ervaringen echt zijn. Onder "echt" wordt verstaan dat alleen klanten die daadwerkelijk een aankoop hebben gedaan of een dienst hebben afgenomen of een daadwerkelijke handelservaring hebben opgedaan bij een bedrijf, een recensie of ervaring kunnen plaatsen.
 • 2.3 SquidWeb maakt gebruik van systemen die nep reviews kunnen herkennen.
 • 2.4 Negatieve reviews en positieve reviews worden door SquidWeb zo veel als mogelijk gelijk behandeld. SquidWeb informeert vooraf duidelijk als dit anders zal zijn, bijvoorbeeld indien SquidWeb het gereviewde bedrijf bij een negatieve recensie of ervaring in de gelegenheid stelt om contact op te nemen met de plaatser van de review.
 • 2.5 SquidWeb spant zich in om een recensie of ervaring zo snel mogelijk beschikbaar te stellen op Reviewen.nl. Als een recensie of ervaring later wordt geplaatst dan de schrijfdatum, publiceert SquidWeb de recensie of ervaring op de publicatiedatum.
 • 2.6 SquidWeb is transparant over eventuele financiële relaties met bedrijven waarover recensies of ervaringen gepubliceerd worden en welke invloed dat heeft op de weergave van dergelijke recensies of ervaringen.
 • 2.7 SquidWeb is transparant over het verhaal achter de recensie of ervaring. Dat houdt in dat SquidWeb informeert over het feit als een recensie of ervaring is geschreven in opdracht van een bedrijf en één of meerdere van de volgende omstandigheden zich voordoen:
  • (a) Als de recensie of ervaring onderdeel is van een marketingstrategie.
  • (b) Als de recensie of ervaring ziet op het gratis testen van een product.
  • (c) Als de schrijver van de recensie of ervaring een belonding ontvangt voor het schrijven van de review.
  • (d) Als een recensie of ervaring aangepast is, al dan niet na contact met het bedrijf waarover de recensie of ervaring is geschreven.

Artikel 3. Gebruiksregels

 • 3.1 Het is verboden Reviewen.nl te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse wet of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via Reviewen.nl van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, maar ook het plaatsen van recensies of ervaringen die niet op waarheid berusten. Negatieve uitingen zijn toegestaan maar moeten feitelijk onderbouwd worden.
 • 3.2 Meer in het bijzonder is het verboden om via Reviewen.nl:
  • (a) Onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken.
  • (b) Informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is.
  • (c) Informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen.
  • (d) De persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden.
  • (e) Informatie te verspreiden voor commerciële doeleinden.
  • (f) Verder al datgene te doen wat in strijd is met de redelijkheid.
 • 3.3 Indien SquidWeb constateert en van oordeel is dat de onderhavige Gebruiksvoorwaarden overtreden worden of dat er via Reviewen.nl anderzijds onrechtmatige materialen worden opgeslagen of verspreid, of een klacht hierover ontvangt van een derde, neemt SquidWeb naar eigen inzicht alle maatregelen die zij redelijkerwijs nodig acht om de overtreding te beëindigen, waaronder overgaan tot het verwijderen van de geplaatste content. Als SquidWeb via een derde op de hoogte is gesteld van een vermeende inbreuk, stelt SquidWeb deze derde op de hoogte van de al dan niet genomen maatregelen.
 • 3.4 SquidWeb is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
 • 3.5 SquidWeb kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op jou verhalen. Je vrijwaart SquidWeb van alle claims van derden in verband met door jou geplaatste informatie.

Artikel 4. Beschikbaarheid en onderhoud

 • 4.1 SquidWeb spant zich in om Reviewen.nl beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 • 4.2 SquidWeb onderhoudt Reviewen.nl actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal SquidWeb dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
 • 4.3 Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
 • 4.4 SquidWeb mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Reviewen.nl aanpassen. Daarbij zijn jouw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist SquidWeb zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

 • 5.1 Reviewen.nl, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van SquidWeb of aangesloten bedrijven. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van SquidWeb, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 • 5.2 Informatie die je publiceert of opslaat via Reviewen.nl is en blijft jouw eigendom. Door het publiceren of opslaan van informatie via Reviewen.nl verleen je SquidWeb een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor Reviewen.nl en alles dat daarmee samenhangt.
 • 5.3 Het gebruiksrecht zoals bedoeld in het vorige lid is exclusief en wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een aanpassing of verwijdering.
 • 5.4 Het is na plaatsing van een recensie of ervaring is het niet mogelijk om zonder tussenkomst van SquidWeb deze aan te passen of te verwijderen.
 • 5.5 Indien je informatie stuurt naar SquidWeb, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geef je SquidWeb een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht om deze informatie naar eigen inzicht te gebruiken voor Reviewen.nl. Dit geldt niet voor informatie die jij nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

Artikel 6. Vergoeding voor Reviewen.nl

 • 6.1 Om Reviewen.nl aan te kunnen bieden, vertoont SquidWeb via Reviewen.nl affiliate links van derde partijen. Voor het plaatsen van een recensie of ervaring over een bedrijf worden geen kosten in rekening gebracht.
 • 6.2 Het is niet toegestaan om vertoonde advertenties via Reviewen.nl te blokkeren. SquidWeb gerechtigd om in dat geval de toegang tot Reviewen.nl te blokkeren als zij dit detecteert.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 • 7.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert SquidWeb geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van Reviewen.nl of de via jouw gepubliceerde inhoud.
 • 7.2 SquidWeb is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat jij de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij SquidWeb meldt.
 • 7.4 In geval van overmacht is SquidWeb nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij jou ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 8. Duur en opzegging

 • 8.1 Deze Gebruiksvoorwaarden treden in werking zodra je een account aanmaakt en zijn van toepassing als je Reviewen.nl gebruikt en gelden voor onbepaalde tijd.
 • 8.2 Het is mogelijk om op elk moment jouw account te (laten) verwijderen.
 • 8.3 SquidWeb kan een account verwijderen indien het account achttien maanden lang aaneengesloten inactief is geweest. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan jouw account gekoppeld is.
 • 8.4 Reviewen.nl mag jouw recht op toegang/gebruik van de diensten aangeboden op Reviewen.nl te allen tijde beëindigen om welke reden dan ook zonder aansprakelijkheid.

Artikel 9. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

 • 9.1 SquidWeb mag deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aanpassen.
 • 9.2 SquidWeb zal de wijzigingen en/of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding aankondigen via Reviewen.nl zodat jij daar kennis van kunt nemen.
 • 9.3 Indien je een wijziging en/of aanvulling niet wenst te accepteren, kun je tot de datum van inwerkingtreding het account opzeggen. Gebruik van Reviewen.nl na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 10.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • 10.2 Voor zover dwingend recht niet anders voorschrijft zullen alle geschillen in verband met Reviewen.nl worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin SquidWeb gevestigd is.
 • 10.3 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door SquidWeb wordt geacht juist te zijn, tenzij jij tegenbewijs levert dienaangaande.
 • 10.4 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door SquidWeb schriftelijk zijn aanvaard.
 • 10.5 In deze Gebruiksvoorwaarden wordt onder schriftelijk tevens een mededeling per e-mail of communicatie via Reviewen.nl verstaan, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 • 10.6 Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. SquidWeb zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 • 10.7 SquidWeb is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde die Reviewen.nl of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.